DISCLAIMER

Aan de op deze site verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op eigen wijze, hetzij electronisch, hetzij mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van yourguide2organize.

Yourguide2organize aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website en voor mogelijke schade die daaruit voortvloeit.

Yourguide2organize behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.