leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van yourguide2organize bij advies en coaching

1          Algemeen

Degene die met yourguide2organize een overeenkomst voor advies, coaching of organizing aangaat, wordt verder de opdrachtgever genoemd.

Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die yourguide2organize sluit met opdrachtgevers voor advies en coaching van de yourguide2organize.

2          Kwaliteit

Yourguide2organize verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van yourguide2organize.

3          Offertes aanbiedingen en overeenkomsten

Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de offertes en aanbiedingen opgenomen in de aanvaardingstermijn.

Yourguide2organize kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt yourguide2organize de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies of coaching traject en de leveringsvoorwaarden van yourguide2organize.

Binnen zeven dagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijvingen van het advies of coaching traject en de leveringsvoorwaarden.

4          Privacy

Yourguide2organize verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5          Annulering van afspraken

Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coaching traject gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren of langer annuleert, brengt yourguide2organize geen kosten in rekening.

Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coaching traject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is yourguide2organize gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6          Duur en beëindiging van opdrachten

Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en yourguide2organize op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

Yourguide2organize heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling ofgerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beeindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Yourguide2organize is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

7          Overmacht

Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching yourguide2organize onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterftegeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

In geval van overmacht stelt yourguide2organize alles in het werk om een vervangende coach te vinden. Als het yourguide2organize niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afnamen van desbetreffende onderdeel van het advies of coaching traject kosteloos te annuleren.

Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coaching traject op grond van dit artikel is yourguide2organize niet gehouden om de vervolgeschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8          Aansprakelijkheid

Yourguide2organize heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich ten allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties.

Yourguide2organize is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met yourguide2organize. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij yourguide2organize heeft gemeld.

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door yourguide2organize of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door yourguide2organize afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

Elke aansprakelijkheid van yourguide2organize voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9          Auteursrecht

Op alle gebruikte documentatie van yourguide2organize geldt het auteursrecht van A.T.B Sluijters te Amsterdam. Opdrachtgevers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

10        Tarieven en kosten

Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief btw en voor bedrijven exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast

De tariefaanpassing zal per 1oktober van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.

Indien voor het uitvoeren van de opdracht het nodig is dat yourguide2organize reis en/of verblijfskosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.

11        Betalingsvoorwaarden

Opdrachtgevers dienen facturen  inclusief BTW te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, contant of op een op de factuur aangegeven bankrekening.

Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op Rabobankrekeningnummer NL02RABO0104658169 t.n.v. ATB Sluijters te Amsterdam

Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim

Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien yourguide2organize echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijke waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

12        Toepasselijk recht

Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de het tot stand komen van de onderhavige opdracht.